بررسی حملات هکری DoS و DDoS

در دنیای کامپیوتر ؛ راه های مختلفی برای مختل سازی یا از کار انداختن یک سیستم یا شبکه رایانه ای وجود دارد .
یکی از این راه ها استفاده از حملهٔ منع سرویس (Denial-of-service attack) یا Dos می باشد.